Privacybeleid


SECTIE 1: OVER ONS PRIVACYBELEID

Van Den Broek Life geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop door Van Den Broek Life aangeboden diensten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/12/2020 en de publicatie van een nieuwere versie maakt de geldigheid van alle voorgaande versies ongeldig.

Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie met derden kan worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u kunt de contactgegevens vinden aan het einde van ons privacybeleid.

SECTIE 2: OVER ONZE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar deze gegevens worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en wie toegang heeft tot deze gegevens.

2.1. Web shopping software: Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met Shopify software. Persoonsgegevens die je met ons deelt in verband met het gebruik van onze diensten worden gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, maar ze zullen je gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify is verplicht om op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, adequate beveiligingsmaatregelen te treffen. Shopify gebruikt cookies om informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van hun software, maar er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen.

2.2. E-mail en mailinglijsten: Klaviyo

Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven verzorgt. Alle e-mails met registratiebevestigingen die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'afmelden'. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen, omdat u geen nieuwsbrieven en informatie over verkoop en andere promoties meer ontvangt! Klaviyo slaat uw persoonsgegevens veilig op. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en kan in dit kader informatie delen met derden.

2.3. Office365

We gebruiken Office365-services voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en beschadiging van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze inbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

2.4. Betalingsverwerkers: Shopify Payments

Om een (deel van) de betalingen in onze webwinkel af te handelen, maken wij gebruik van het Shopify Payments platform. Shopify Payments verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betalingsgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en kan daardoor (geanonimiseerde) gegevens delen met derden. Als u een oplossing voor uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) zou gebruiken, worden uw gegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie gedeeld met ratingbureaus. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de elementen van de diensten van Shopify Payments waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart je gegevens niet langer dan toegestaan door de wettelijke termijnen.

2.5. Verzending en logistiek: DHL, Deutsche Post en SendCloud

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en Deutsche Postvoor het uitvoeren van deleveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we uw naam gebruiken, het adres en de woonplaatsgegevens delen met DHL en Deutsche Post. DHL en Deutsche Post gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van hun service. In het geval dat DHL en Deutsche Post onderaannemers inschakelen, zullen DHL en Deutsche Post uw gegevens ook aan deze partijen verstrekken.

SECTIE 3: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verlenen van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de gegevensverwerking altijd verband houdt met de dienst die u hebt aangevraagd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt, zullen we deze alleen gebruiken om op een later tijdstip contact met u op te nemen, als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen in het geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, of onderworpen aan een eed of wettelijke verplichting.

SECTIE 4: AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

DEEL 5: SAMENWERKING BIJ FISCALE EN STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEKEN

In bepaalde gevallen kan Van Den Broek Life wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscale of strafrechtelijke onderzoeken door een overheidsinstantie. In zo'n geval zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te delen, maar zullen wij proberen ons hiertegen te verzetten binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

ARTIKEL 5: BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, zullen wij dit ook opvatten als een verzoek tot verwijdering van uw gegevens. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, zodat wij deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke voorwaarden van toepassing zijn. In die gevallen hebben werknemers echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we hebben geproduceerd als gevolg van diensten die u als klant hebt aangevraagd.

SECTIE 6: UW RECHTEN

Onder de huidige Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit wat deze rechten zijn en hoe u zich erop kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën van uw gegevens naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. In het geval dat u ons verzoekt om kopieën van uw gegevens naar een ander e-mailadres of naar een postadres te sturen, zullen we u vragen om u eerst te identificeren met een officieel door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. We houden een administratie bij van dergelijke verzoeken en in het geval van een verzoek om uw profiel te "vergeten", bewaren we deze informatie in geanonimiseerde vorm. U ontvangt alle kopieën van uw gegevens in het formaat dat ze in onze systemen worden bewaard. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij misbruik hebben gemaakt van uw persoonsgegevens.

6.1. Recht op herziening

U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens wij verwerken die herleidbaar zijn tot uw persoonsgegevens. Om dit recht aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van al deze gegevens, een overzicht van de relevante gegevensverwerkers die uw gegevens hebben en met vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen. Wij sturen al deze informatie naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.

6.2. Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die te herleiden zijn naar uw persoonsgegevens te corrigeren. Om dit recht aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de opgeslagen gegevens zijn gecorrigeerd. Wij sturen een bevestiging naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.

6.3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om te beperken dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw persoonsgegevens door een derde partij worden verwerkt. Om dit recht aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt. Wij sturen een bevestiging naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.

6.4. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om te verzoeken dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw persoonsgegevens door een andere derde partij worden verwerkt. Om dit recht aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van al deze gegevens, een overzicht van de relevante gegevensverwerkers die uw gegevens hebben en met vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen. Wij sturen een bevestiging naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Houd er rekening mee dat als u dit recht uitoefent, het waarschijnlijk is dat we geen diensten aan u kunnen blijven leveren via onze website omdat de veilige verbinding van gegevensopslag niet langer kan worden gegarandeerd.

6.5. Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Van Den Broek Life. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij onmiddellijk stoppen met het verwerken van uw gegevens, in afwachting van de uitkomst van uw bezwaar. Als uw bezwaar wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van al deze gegevens, een overzicht van de relevante gegevensverwerkers die uw gegevens hebben en met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. We zullen ook elke verdere verwerking van gegevens permanent stopzetten. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier die dit mogelijk maakt. Denkt u dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

SECTIE 7: COOKIES

7.1. Google Analytics

Op onze website heeft het Amerikaanse bedrijf Google cookies geplaatst, als onderdeel van de dienst "Analytics". We gebruiken deze service om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan nodig zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan informatie interpreteren in combinatie met andere datasets en zo uw bewegingen op het internet interpreteren. Google gebruikt deze informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-services en -producten aan te bieden.

7.2. Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit vermeld in deze Privacyverklaring.

SECTIE 8: WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we al gegevens met betrekking tot u hebben verzameld, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact informationVan Den Broek Life B.V.17 Faraday Straat2014EN, HaarlemNetherlands T +31 (0) 659 178 04E tatiana@vandenbroeklife.comPrivacy ContactTatiana van den Broek